ประจวบคีรีขันธ์ เรือนจำประจวบปล่อย100 ผู้ต้องขังรับพระราชทานอภัยโทษโครงการโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง( คลิป ) ** เอกภพ วงษ์ประเสริฐ รายงาน

สินเชื่อรถยนต์ KTC พี่เบิ้ม
แชร์ข่าวนี้

ประจวบคีรีขันธ์ เรือนจำประจวบปล่อย100 ผู้ต้องขังรับพระราชทานอภัยโทษโครงการโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง

วันที่ 15 กันยายน 63  นายพัลลภ สิงห์เสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานปิดโครงการพระราชทาน โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง รุ่นที่ 1 คืนคนดีสู่สังคม ที่เรือนจำ จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการฝึกโครงการพระราชทาน โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง ให้ผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษประจำปี 2563 จำนวน 100 คน เป็นผู้ต้องชาวไทย 89 คน ผู้ต้องชาวต่างชาติ 11คน เพื่อให้ปรับเปลี่ยนทัศนคติ แนวความคิด ฝึกวินัย ลงมือปฏิบัติแก้ปัญหาได้จริง และมีอาชีพหลังพ้นโทษ

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบเกียรติบัตรให้ผู้ต้องราชทัณฑ์ ที่ผ่านการฝึกอบรม ซึ่งได้รับความรู้ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ น้อมนำพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ร.9 ให้ผู้ต้องราชทัณฑ์พึ่งพาตนเองได้ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตลอดจนเกิดการแลกเปลี่ยน ถ่ายทอด พัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาและองค์ความรู้ ให้แก่ผู้อื่น สามารถคืนคนดีสู่สังคมได้อย่างยั่งยืน

นายนฤพนธ์ แก้วเทศ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า โครงการโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง เป็นโครงการโมเดลที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้กับผู้ต้องขังที่ได้รับโทษมาระยะหนึ่งแล้ว ส่วนใหญ่เป็นคดีเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งจะได้รับการอภัยโทษ จำนวน 4 โครงการ โครงการละ 100 คน รวมทั้งหมด 400 คน เพื่อให้ผู้ต้องขังที่ผ่านการอบรมได้รับความรู้ การประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร นำไปประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว เพื่อจะได้ไม่เป็นภาระต่อสังคม เรียนรู้การใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงอยากฝากเตือนผู้ที่คิดจะกระทำผิดโดยเฉพาะเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติอย่าได้หลงกระทำผิด เพราะถ้าเข้ามาอยู่ในเรือนจำไม่ได้สุขสบายเหมือนอยู่ด้านนอก ต้องอยู่ในกฎระเบียบ ซึ่งขณะนี้เรือนจำจังหวัดประจวบมีนักโทษ 2 พันกว่าคน ซึ่งเกินอัตราที่กำหนด เนื่องจากเรือนจำจังหวัดประจวบสามารถรับผู้ต้องขังได้ประมาณ 1,500 คน การกิน การนอน การอยู่จะ เบียดเสียดแออัดไม่สุขสบายเหมือนใช้ชีวิตอยู่นอกเรือนจำ นายนฤพนธ์ กล่าว

** เอกภพ วงษ์ประเสริฐ รายงาน