องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ตามพระราชดำริของในพื้น ที่จังหวัดเพชรบุรี**บรรณรต เจริญกิจสัมพันธ์ รายงาน**

สินเชื่อรถยนต์ KTC พี่เบิ้ม
แชร์ข่าวนี้

วันที่ 14 สิงหาคม 2563  พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา ได้เดินทางตรวจเยี่ยมโรงเรียนโครงการกองทุนศึกษา โดยมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ทหาร ตำรวจ นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ  และร่วมตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านหนองเขื่อน หมู่ 4 ตำบลไร่ใหม่พัฒนา และโรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย หมู่ที่ 5 ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ร่วมพบปะพูดคุยกับผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค ความคืบหน้าการบริหารงาน รวมทั้งผลการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ และเยี่ยมชมสถานที่ของโรงเรียน

จากนั้นช่วงบ่าย พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี พร้อมคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมที่โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพ ที่ 192 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าตะคร้อ และโรงเรียนบ้านพุพลู หมู่ที่ 3 ตำบลยางน้ำกลัดใต้ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี พบปะพูดคุยกับผู้บริหารและคณะครู รับฟังสรุปผลการดำเนินโครงการกองทุนการศึกษา พร้อมรับทราบปัญหาอุปสรรค และความคืบหน้าโครงการ

สำหรับโครงการกองทุนการศึกษา เป็นการสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้องค์มนตรีพิจารณาดำเนินการพัฒนาด้านการศึกษา เพื่อเป็นการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม ช่วยสร้างคนดีสู่สังคม ในการทำตัวอย่างการพัฒนาการศึกษาตามแนวพระราชประสงค์ ให้โรงเรียนที่มีความขาดแคลน ตั้งอยู่ห่างไกล และด้อยโอกาส ได้มีความพร้อมทางกายภาพพื้นฐานควรแก่การจัดการเรียนการสอน โดยให้คำนึงถึงความเหมาะสมกับภูมิศาสตร์สังคม และสภาพแวดล้อมที่โรงเรียนตั้งอยู่ ให้พอมีความใกล้เคียงกับโรงเรียนในตัวเมือง ให้ครูมีขวัญและกำลังใจในการที่จะอยู่สอนในท้องถิ่นของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง ยาวนาน ทำให้นักเรียนได้เรียนหนังสืออย่างต่อเนื่อง ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนครูและหนี้สินครู ให้ครูมีฐานะทางสังคมพอควร มีเกียรติ มีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นครู มีความภาคภูมิใจในการเรียนการสอน ณ โรงเรียนที่ห่างไกลและด้อยโอกาส โดยนําหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน

////////////