สระแก้ว-เปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ

สินเชื่อรถยนต์ KTC พี่เบิ้ม
แชร์ข่าวนี้

สระแก้ว-เปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ
*****กรมทหารราบที่12รักษาพระองค์ เปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติเพื่อเป็นการเทิดทูลสถาบัน พระมหากษัตริย์ เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามรอยพ่อ
*****วันที่ 11ส.ค.63 ณ ศูนย์การเรียนรู้ และฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชปณิธาน กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว พันเอกเสกสรรค์ พรหมศักดิ์ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ ประธานพิธี เปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ณ ศูนย์การเรียนรู้ และฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชปณิธาน กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ โดยมี นายวิเชียร สุคนธประทีป นายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลท่าเกษม,ข้าราชการ,กำลังพลและครอบครัว กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ และหน่วยขึ้นตรงกรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้.
*****พันเอกเสกสรรค์ พรหมศักดิ์ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ กล่าวว่า อาคารเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้จัดสร้างเพื่อเป็นการเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ ลักษณะเป็นอาคารมุงหลังคา 9 เหลี่ยม มีพื้นฐานล่างรัศมี 10 เมตร หลังคา 9 เหลี่ยม มีความหมาย เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ และ ประชาชนอย่างอเนกอนันต์ พื้นฐานล่างรัศมี 10 เมตร มีความหมาย ถึงพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ว่า “เราจะสืบสาน รักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุข แห่งอาณาราษฎรตลอดไป ภายในอาคารมีพระบรมฉายาลักษณ์ของทั้งสองพระองค์ ที่เสด็จมาทรงงาน ในพื้นที่จังหวัดสระแก้วและภาพแผนผังที่ทรงอธิบายหลักการทรงงานเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ศึกษาเรียนรู้และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ในการดำเนินชีวิตได้อย่างแท้จริง ที่สำคัญอาคารเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้เป็นสถานที่สำหรับ จัดการอบรม ประชุม สัมมนา ให้กับส่วนราชการ ภาครัฐ เอกชนและประชาชน ตลอดจน กลุ่มเกษตรกร เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/ และเกษตรทฤษฎีใหม่ ได้ ร่วมกันศึกษา , เรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อการพัฒนาต่อยอด สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเอง และสังคมได้อย่างแท้จริง.
***** นอกจากนั้นผู้เข้าร่วมพิธี ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา และ มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับผู้สูงอายุ เพื่อถวาย เป็นพระราชกุศลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา อีกด้วย.
***ขอบคุณภาพ กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ /ข่าว วีระยุทธ สารการ /บูรพาทีวีออนไลน์ รายงาน