อธิบดีกรมพัฒฯตรวจเยี่ยมการทำงานสำนักงานพัฒฯประจวบกำชับเน้นความโปร่งใส สุจริต **เอกภพ วงษ์ประเสริฐ รายงาน**

สินเชื่อบุคคล อเนกประสงค์
แชร์ข่าวนี้

วันที่ 2 ส.ค.63 นายศักดิ์ศรี เส้งเตง  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ได้นำบุคลากรเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ เข้ารับมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานส่วนงานของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ จากนายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งได้เดินทางมาเป็นประธานในการประชุมหารือมอบแนวทางการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา

ซึ่งในการดำเนินงานตามภารกิจของกรมและสำนักงานให้คำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายของแต่ละโครงการให้ตรงตามวัตถุประสงค์ ทำความเข้าใจกับผู้รับการฝึกถึงระเบียบข้อกำหนดโดยใช้การประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นหลักของการดำเนินการ มีการประเมินผลการดำเนินการตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นให้ เจ้าหน้าที่ทุกคนให้ความสำคัญของพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพ. ศ.2545 โดยให้ถือว่าเป็นภารกิจหลักและทำความเข้าใจสามารถให้คำแนะนำแก่สถานประกอบกิจการและผู้รับบริการได้อย่างถูกต้องและชัดเจน ในส่วนของการรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมของสถานประกอบกิจการให้ติดตามและตรวจสอบให้มีการฝึกจริงตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายสำหรับการติดตามเงินกู้กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานให้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายให้มีร่องรอยและครบถ้วน ในการดำเนินการในโครงการที่เกี่ยวข้องกับสถาบันและโครงการพระราชดำริให้ทำอย่างถูกต้องและเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด สำหรับการใช้ทรัพยากรให้ใช้งานอย่างประหยัด เหมาะสม คุ้มค่าต่องบประมาณที่ได้รับ โดยให้คำนึงถึงประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการเป็นอันดับแรกเสมอ

สำหรับการปฏิบัติงานได้ให้คำแนะนำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนศึกษาและเรียนรู้งานที่ได้รับมอบหมายรวมทั้งงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้มีความเข้าใจอย่างถูกต้อง รวมถึงศึกษาพื้นที่และหน่วยงานใกล้เคียงเพื่อประโยชน์ทั้งในแง่ของงานและการประสานงาน และให้ทุกคนงานโดยยึดหลักของความโปร่งใส สุจริต พร้อมรับการตรวจสอบและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของทั้งองค์กรและตนเองทั้งในด้านของคุณภาพของงานและบุคลิกภาพ และให้ความสำคัญในการติดต่อสื่อสารกับประชาชนผู้รับบริการ

หลังจากนั้น  นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้เดินทางไปเป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมเยาวชนและผู้เชี่ยวชาญก่อนเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อเข้าแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 13 ณ โรงแรมประจวบแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

////////////////////////////////////////