จ.นครนายก : ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิประเสริฐ-ทัศนีย์ พุ่งกุมาร จำนวน42โรงเรียน

สินเชื่อบุคคล อเนกประสงค์
แชร์ข่าวนี้

จ.นครนายก : ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิประเสริฐ-ทัศนีย์ พุ่งกุมาร จำนวน42โรงเรียน
1 สิงหาคม 2563
ที่โรงเรียนวัดดอนยอ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นายสมเพชร มัชปะโม รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ทั้งนี้เพื่อชี้แจงการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสองภาษาในโรงเรียนที่อยู่ในความดูแล
ของมูลนิธิประเสริฐ-ทัศนีย์ พุ่งกุมาร จำนวน42โรงเรียนเพื่อขยายผลโครงการโรงเรียนสองภาษาต่อไปในอนาคต มูลนิธิประเสริฐ-ทัศนีย์ พุ่งกุมาร ได้มีความตั้งใจมุ่งมั่นในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง และอยากให้โอกาสเยาวชนได้มีโอกาสเท่าเทียมกันทางการศึกษา จึ่งให้การสนับสนุนโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลได้พัฒนาการศึกษาให้เท่าเทียมโรงเรียนที่อยู่ในเมือง ทุกปีจะให่การสนับสนุนงบประมาณ ทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอน ส่งเสริมการกีฬาที่หลากหลายมาเป็นเวลานานแล้ว โครงการโรงเรียนสองภาษาก็เป็นหนึ่งในนโยบายของมูลนิธิฯ ที่มุ่งให้เยาวชนได้เรียนรู้ก้าวไกล เป็นการปูพื้นฐานที่เข้มแข็งในการศึกษาในระดับสูงต่อไป
นพพร ชูทรัพย์ / รายงาน