เสมา 3 บรรยายพิเศษเรื่อง “อัตลักษณ์ส่งเสริมความเป็นครูอาชีพ” ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น!!

สินเชื่อบุคคล อเนกประสงค์
แชร์ข่าวนี้

“เสมา 3 บรรยายพิเศษเรื่อง “อัตลักษณ์ส่งเสริมความเป็นครูอาชีพ” ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น!!

เมื่อวันที่ 31กรกฎาคม 2563 ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “อัตลักษณ์ส่งเสริมความเป็นครูอาชีพ” ให้แก่นักศึกษามหาวิท ยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่เข้ารับการอบรมในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก

ดร.กนกวรรณ กล่าวว่า “ครู” เป็นอาชีพที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และประเทศชาติ “ครู” นอกจาก จะมีความรู้มีทักษะการจัดการเรียนรู้และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพแล้วครูควรมีความประพฤติที่เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งกาย วาจา และจิตใจ มีวินัยและตรงต่อเวลา “ครูอาชีพ”ควรปฏิบัติตนให้เหมือนน้ำพร่องแก้ว ต้องใฝ่รู้และสามารถเติมเต็มได้ตลอดเวลาและสิ่งสำคัญอีกอย่างที่ครูทุกคนควรต้องมีคือหลักธรรมประจำใจในการทำงาน เช่น พรหมวิหาร 4 ซึ่งใช้ได้ทั้งในการสอนและดูแลนักเรียน การปกครองคน การทำงานร่วมกับผู้อื่น ไม่ว่าจะในโรงเรียน ชุมชน หรือสังคมทั่วไป นอกจากนี้ ตนได้ฝากคุณครูในอนาคตทุกท่าน ในเรื่องของการใช้ภาษาไทย ควรสอนและเน้นให้นักเรียนใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องทั้งอ่านและเขียน ไม่ว่าคุณครูท่านนั้น ๆ จะสอนวิชาอะไรก็ตาม “ขอบคุณที่ท่านเลือกเส้นทางอาชีพที่มีความเสียสละ และเป็นผู้ยกระดับจิตวิญญาณความเป็นมนุษย์ อีกทั้งเป็นแม่แบบให้เยาวชนได้ปฏิบัติตามแนวทางที่พึงประสงค์ ดังนั้นหากมีอะไรที่กระทรวงศึกษาธิการพอจะสนับสนุน หรือช่วยเหลือคุณครูเพื่อให้ครูได้พัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ ดิฉันยินดีรับข้อเสนอ และประสานงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและเยาวชนในอนาคต”

ข่าว: เอื้อมพร สุเมธาวัฒนะ / กรรณิกา พันธ์คลอง
ภาพ: ปรานี บุณยรัตน์ / ณัฐวุฒิ วากะดวน