จังหวัดสระแก้วจัดกิจกรรม บวร ออนทัวร์ เพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

สินเชื่อบุคคล อเนกประสงค์
แชร์ข่าวนี้

จังหวัดสระแก้วจัดกิจกรรม บวร ออนทัวร์ เพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
วันนี้ (31 ก.ค.) ที่ ชุมชนคุณธรรมต้นแบบบ้านคลองอาราง ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองจังหวัดสระแก้ว นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน(บวร On Tour) ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวรจังหวัดสระแก้ว โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้วได้จัดโครงการพัฒนาต่อยอด ทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (บวร On Tour) ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวรเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดสร้างพระราชาให้เกิดความยั่งยืน โดยการนำทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนคุณธรรมที่มีความงดงามทางศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต วิถีพอเพียงผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาของชุมชน ความงดงามธรรมชาติมาเป็นเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมเยือนชุมชนคุณธรรม ก่อให้เกิดการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จังหวัดสระแก้วมีชุมชนคุณธรรมที่ร่วมดำเนินโครงการจำนวน 20 ชุมชนและในวันนี้เป็นการประชุมเครือข่ายแกนนำบวรของชุมชนคุณธรรม บวร On Tour ในจังหวัดสระแก้วทั้ง 20 แห่ง ท่องเที่ยวชุมชนคุณธรรมบวร On Tour ต้นแบบและ ถอดบทเรียนชุมชนคุณธรรม
*****นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า จังหวัดสระแก้วได้ดำเนินการเรื่องชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาโดยตลอดและมีการต่อยอดให้ชุมชนคุณธรรมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วยการนำทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนคุณธรรมมาเป็นเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนชุมชนคุณธรรม สร้างรายได้จาดสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม แสดงให้เห็นถึงความงดงามของวิถีชุมชน
***ภาพ/ข่าว สุชีวิน ปิยมิตรบัณฑิต /บูรพาทีวีออนไลน์ รายงาน