.นครนายก : เกษตรนครนายก จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”แชร์ข่าวนี้

จ.นครนายก : เกษตรนครนายก จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”
31 กรกฎาคม 2563 นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดนครนายก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ เข้าร่วมจำนวน 704 คน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสาริกา ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่จัดขึ้นโดยมีมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาการผลิตด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร โดยมีการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกร ให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุก ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหาให้ได้รับบริการทางการเกษตร เช่น การวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัยโรคพืช โรคสัตว์ โรคสัตว์น้ำ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมความรู้การเกษตรเสริมเพิ่มเติมควบคู่กันไป
สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และการให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่โดยหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานอื่นๆ จำนวน 17 คลินิก รวมทั้งกิจกรรมออกร้านจำหน่ายสินค้าของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอีกด้วย
นพพร ชูทรัพย์ / รายงาน