จ.นครนายก : อบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน เพื่อส่งเสริมริมการเป็นเยาวชนที่ดีแก่สังคมในอนาคตแชร์ข่าวนี้

จ.นครนายก : อบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน เพื่อส่งเสริมริมการเป็นเยาวชนที่ดีแก่สังคมในอนาคต
31 กรกฎาคม 2563
ที่ห้องประชุมโรงเรียนวัดสบกเขียว ตำบลศรีนาวา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นางศิริวรรณ เสนารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสบกเขียว สังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก เป็นประธานเปิดการอบรมการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2563 โดยมีคณะพระนิเทศวิถีพุทธ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้นำความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมและการปฏิบัติ มาให้ความรู้แก่นักเรียนและครู ไปประพฤติปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่ดีในการนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณค่า และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคมต่อไป
นพพร ชูทรัพย์ /รายงาน