จ.นครนายก : มอบทุนการศึกษา จำนวน 1,040 ทุน จำนวน 1,526,000 นาท แก่นักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น ตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2563 ทุกอำเภอของจังหวัดนครนายก

สินเชื่อบุคคล อเนกประสงค์
แชร์ข่าวนี้

จ.นครนายก : มอบทุนการศึกษา จำนวน 1,040 ทุน จำนวน 1,526,000 นาท แก่นักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น ตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2563 ทุกอำเภอของจังหวัดนครนายก 1 กรกฎาคม 2563
จังหวัดนครนายก ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก เหล่ากาชาดจังหวัดนครนายก และชมรมคนนครนายกไม่ทิ้งกัน ได้จัดโครงการบูรณาการมอบทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นแก่นักเรียนที่ยากจนหรือด้อยโอกาส ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด19 โดยใช้กลไกของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ในการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษาฯ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ปกครองนักเรียน นำไปใช้จ่ายในการจัดซื้อสิ่งของที่จำเป็นให้กับนักเรียน เช่น เสื้อผ้า รองเท้า และสิ่งจำเป็นอื่นๆก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 1,040 ทุน รวมเป็นเงิน 1,526,000 บาท โดยการสนับสนุนทุนฯ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก จำนวน 1,086,000 บาท เหล่ากาชาดจังหวัดนครนายก จำนวน 260,000 บาท ชมรมคนนครนายกไม่ทิ้งกัน จำนวน 180,000 บาท โดยนักเรียนเด็กเล็ก-ประถมศึกษา ได้รับทุนละ 1,000 บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทุนละ 2,000 บาท และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3,000 บาท ในการมอบทุนครั้งนี้ได้มีนายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก นางธัญญลักษณ์ ศิริชนะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครนายก รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้อำนวยการโรงเรียนต่างๆร่วมงนพิธีเป็นจำนวนมาก
นพพร ชูทรัพย์ / รายงาน