สำนักงานรับรองมาตร ฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) จัดกิจกรรมถอดบทเรียน/ถอดประสบการณ์ โครงการพัฒนาเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก ๗ เครือข่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สินเชื่อบุคคล อเนกประสงค์
แชร์ข่าวนี้

สำนักงานรับรองมาตร
ฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) จัดกิจกรรมถอดบทเรียน/ถอดประสบการณ์
โครงการพัฒนาเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก ๗ เครือข่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

วันอังคารที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ สมศ. กทม.
รักษาการผู้อำนวยการ สมศ. (นางสาวขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย)ต่อด้วยการบรรยาย “บทบาทหน้าที่และการขับเคลื่อนการดำเนินการเครือข่ายการประเมิน พร้อมแลกเปลี่ยนและเสนอความคิดเห็นในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของทั้ง ๗ เครือข่าย และแนวทางการพิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานกลางเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก ๗ เครือข่าย ในภูมิภาคต่างๆ

โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ.ห้องประชุมชั้น 3 สมศ กทม.