จ.สระแก้ว-คณะสงฆ์อรัญประเทศตั้งรองเจ้าคณะอำเภออรัญประเทศและเจ้าคณะตำบลทั้ง 10 ตำบล เป็นพระนักพัฒนา-วิปัสสนาฯเป็นเจ้าคณะตำบล

สินเชื่อบุคคล อเนกประสงค์
แชร์ข่าวนี้

จ.สระแก้ว-คณะสงฆ์อรัญประเทศตั้งรองเจ้าคณะอำเภออรัญประเทศและเจ้าคณะตำบลทั้ง 10 ตำบล เป็นพระนักพัฒนา-วิปัสสนาฯเป็นเจ้าคณะตำบล
*****เมื่อเวลา 13.30 น.ของวันนี้ ที่วัดเหล่าอ้อย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา นายอำเภออรัญประเทศ เป็นประธานอ่านตราตั้งของพระรัตนสราธิคุณ เจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว และรับพัดยศแต่งตั้ง รองเจ้าคณะอำเภออรัญประเทศ พระครูโสภณธรรมธัช และเจ้าคณะตำบลทั้ง 10 ตำบล พร้อมด้วย พระสิริวุฒิเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดสระแก้วและเจ้าอาวาสวัดเหล่าอ้อย ต.หนองสังข์ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้วเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการ นายก อบต.กำนัน ผู้ใหญ่บ้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเหล่าศิษยานุศิษย์เดินทางมาร่วมพิธีจำนวนมาก ท่ามกลางฝนที่ตกลงมาอย่างหนัก
*****นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา นายอำเภออรัญประเทศ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จึงเริ่มพิธีอ่านตราตั้งฯ เป็นผู้ดำเนินการอ่านตราตั้งของพระรัตนสราธิคุณ เจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว เพื่อแต่งตั้ง รองเจ้าคณะอำเภออรัญประเทศและเจ้าคณะตำบล ด้วยมีประกาศคณะสงฆ์จังหวัดสระแก้ว ได้ลงประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์ เล่มที่ ๑๐๗ ตอนที่ ๑ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง กำหนดเขตปกครองตำบลในเขตอำเภออรัญประเทศโดยอนุโลมตามเขตตำบลแห่งราชอาณาจักร เป็นกรณีพิเศษ จำนวน ๑๐ ตำบลคณะสงฆ์ อาศัยอำนาจตาม ความในข้อ ๒๗ แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๔ พ.ศ. ๒๕๔๑ ว่าด้วยการแต่งตั้งถอนถอนพระสังฆาธิการ ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ, ๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๐๕ จึงแต่งตั้งเจ้คณะตำบลใหม่ทั้ง ๑๐ ตำบล ในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภออรัญประเทศ ตามลำดับตำบลที่มีในประกาศแถลงการณ์คณะสงฆ์ ดังนี้ ลำดับที่ ๑. ตำบลอรัญประเทศ แต่งตั้งให้ พระครูศีลคุณวัฒนาทร (นภดล จิตตปาโล) อายุ ๗๕ พรรษา ๒๘ วิทยฐานะ นักธรรมชั้นเอก วัดบ้านตุ่น เป็นเจ้าคณะตำบลอรัญประเทศลำดับที่ ๒ ตำบลเมืองไผ่ แต่งตั้งให้ พระใบฎีกาวินัย นิรโต อายุ ๕๒ พรรษา ๑๓ วิทยฐานะ นักธรรมชั้นเอก วัดดงยางประชาสรรค์ เป็นเจ้าคณะตำบลเมืองไผ่ ลำดับที่ ๓. ตำบลคลองน้ำใส แต่งตั้งให้ พระครูปัจจันตธรรมโสภณ (เย็น กวิวโส) อายุ ๖๑ ปี พรรษา ๔๑ วิทยฐานะ นักธรรมชั้นเอก และพุทธศาสตร์บัณฑิต วัดแสนสุข เป็นเจ้าคณะ ตำบลคลองน้ำใส ลำดับที่ ๔. ตำบลฟากห้วย แต่งตั้งให้ พระครูอนุบรรพตวรพิทักษ์(ชาตรี เขมวโร) อายุ ๔๗ ปีพรรษา ๒๔ วิทยฐานะ นักธรรมขั้นเอก และพุทธศาสตรบัณฑิต วัดเขาน้อย (สีชมพู) เป็นเจ้าคณะตำบลฟากห้วย ลำดับที่ ๕. ตำบลหนองสังข์ แต่งตั้งให้ พระใบฎีกาทองลัน กตปุณโญ อายุ ๔๗ปี พรรษา ๒๘ วิทยฐานะ นักธรรมชั้นเอก พุทธศาสตร์บัณฑิต และครุศาสตร์มหาบัณฑิต วัดหนองสังข์ เป็น เจ้าคณะตำบลหนองสังข์ ลำดับที่ ๖. ตำบลท่าข้าม แต่งตั้งให้ พระครูวิลาศธรรมโสภณ (วิศนุ อสสโว) อายุ ๔๖ ปี พรรษา ๒๔ วิทยฐานะ นักธรรมชั้นเอก วัดวังมน เป็นเจ้าคณะตำบลท่าข้าม ลำดับที่7 ตำบลคลองทับจันทร์ แต่งตั้งให้ พระครูโกศลพัฒนานุยุต (บุญเลี้ยง ฐานยุตโต) อายุ ๖๓ ปี พรรษา 40 วิทยฐานะ นักธรรมชั้นเอก และประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์วัดวังยาว เป็นเจ้าคณะตำบลคลองทับจันทร์ ลำดับที่ ๘ ตำบลหันทราย แต่งตั้งให้ พระครูสุคันธศิลวัฒน์(ศักดิ์ชัย คันธสิโล อายุ ๔๑ พรรษา ๒๑ วิทยฐานะ นักธรรมชั้นเอก และพุทธศาสตร์บัณฑิต วัดหันทราย เป็นเจ้าคณะตำบลหันทราย ลำดับที่ 9 ตำบลผ่านศึก-ตำบลทับพริก แต่งตั้งพระครูนีลคามเขตพิทักษ์ (เศกสัน สุจิณโณ) อาย ๕๓ ปี พรรษา ๒๓ วิทยฐานะ นักธรรมชั้นเอก และประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์ วัดป้ายเขียววนาราม เป็นเจ้าคณะตำบลผ่านศึก-ทับพริก และลำดับที่ ตำบลป่าไร่ แต่งให้ พระครูอรัญธรรมโกวิท (สมพงษ์ สุขกาโม) อายุ ๕๖ ปี พรรษา ๒๐ วิทยฐานะ นักธรรมชั้นเอก และประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์ วัดป่าไร่ เป็นเจ้าคณะตำบลป่าไร่
***ภาพ/ข่าว สมศักดิ์ สารการ /บูรพาทีวีออนไลน์ รายงาน