จังหวัดประจวบ ตั้งคณะทำงานตรวจสอบแปลงเกษตรอินทรีย์ เดินหน้านำร่องภาคตะวันตก (คลิป)**เจริญ อาจประดิษฐ์ รายงาน**

สินเชื่อรถยนต์ KTC พี่เบิ้ม
แชร์ข่าวนี้

วันที่ 25 มิ.ย.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายณรงค์พงษ์ โพธิสมบัติ ประธานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีประจวบคีรีขันธ์(วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด นางสาวราตรี พิศุทธิ์ชโลทร กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ.  พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อาจารย์ณรงค์  คงมาก ที่ปรึกษาเครือข่ายวิถีเกษตรธรรมชาติ  นายนันทปรีชา คำทอง ประธานเครือข่ายวิถีเกษตรธรรมชาติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายวัชรินทร์ จันทร์เดช  ประธานเครือข่ายสภาพัฒนาองค์กรชุมชน  พร้อมด้วย เครือข่ายเกษตรสามอ่าวเกษตรอินทรีย์วิถีธรรมชาติจังหวัด  และตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 42 วิสาหกิจชุมชนของจังหวัดประจวบฯ ได้ร่วมหารือที่ศาลากลาง เพื่อตั้งคณะทำงานตรวจสอบแปลงเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับบริษัทประชารัฐ จำกัด และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

โดยมีการเสนอตั้งตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ เช่น เกษตรจังหวัด สาธารณสุข พัฒนาชุมชน พัฒนาที่ดิน ธกส.ฯลฯ เข้าร่วมกับตัวแทนกลุ่มเกษตรอินทรีย์แต่ละอำเภอ รวม 3 ชุด สลับกันตรวจแปลงไขว้พื้นที่โซนเหนือกับโซนใต้ ไม่ให้เกิดความสมยอมกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจน ได้แปลงเกษตรอินทรีย์จริงๆนำมาส่งเสริมด้านการผลิต การตลาดและการแปรรูป เพื่อให้ผู้ที่ซื้อได้บริโภคปลอดจากสารพิษสารเคมีจริงๆ เพื่อลดอัตราการเป็นโรคร้ายแรงเช่นมะเร็งที่ปัจจุบันประเทศไทยมีอัตราการป่วยด้วยโรคนี้สูงมาก

สำหรับวิธีการตรวจสอบ จะมีการตรวจดูสภาพแวดล้อมบริเวณใกล้เคียง ตรวจสอบผืนดินที่ทำการเพาะปลูกว่ามีการใช้สารเคมีหรือไม่ ตรวจสอบที่มาของแหล่งน้ำที่ใช้ในแปลงเกษตรที่จะต้องปลอดจากสารพิษ และวิธีการปลูก การกำจัดวัชพืช การป้องกันแมลง ที่ต้องปลอดจากสารเคมีทุกชนิด เมื่อคณะตรวจแปลงเกษตรดำเนินการเสร็จสิ้น จะต้องนำผลส่งให้คณะตรวจสอบเพื่อพิจารณาอย่างละเอียด และ จะมีคณะทำงานพิจารณาออกใบประกาศรายแปลง

นอกจากนี้ได้เตรียมจดทะเบียนเครือข่ายเกษตรอินทรีย์วิถีธรรมชาติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ เพื่อรองรับการสนับสนุนจากทางภาครัฐและภาคเอกชน  ในการขับเคลื่อนเป็นจังหวัดนำร่องแปลงเกษตรอินทรีย์ในภาคตะวันตกต่อไป

//////////////////