นครนายก – พ่อเมืองคุมเข้มตั้งด่านสกัดการเดินทางข้ามพื้นที่ป้องกันไข้หวัดโคโรน่า ** อำพล เทียนงาม รายงาน

Cigna Roadside Assistance
แชร์ข่าวนี้

นครนายก – พ่อเมืองคุมเข้มตั้งด่านสกัดการเดินทางข้ามพื้นที่ป้องกันไข้หวัดโคโรน่า 

ผู้ว่าฯ นครนายกคุมเข้มตั้งจุดคัดกรองและดูแลการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัดป้องกันเชื้อไวรัสโควิท 19

ที่นครนายก นายณัฐพงษ์  ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันปัญหาการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จังหวัดนครนายก พร้อม นายวิชัย บุญมี นายอำเภอบ้านนา เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง, เจ้าหน้าสาธารณสุข, ตำรวจ, อส. อ.บ้านนา จังหวัดนครนายกได้กำหนดด่านตรวจดูแลการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัด จำนวน 2 จุด ได้แก่ อำเภอองครักษ์ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ และอำเภอบ้านนาในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเพิ่ม ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม – 30 เมษายน 2563 ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและได้ตั้งจุดคัดกรองเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโควิท 19 ซึ่งการตรวจของเจ้าหน้าที่จะเน้นตรวจคัดกรองรถที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ โดยเฉพาะรถที่มีผู้สูงอายุเกินกว่า 70 ปี และเด็กที่อายุต่ำกว่า 5 ขวบ เมื่อรถมาถึงจุดตรวจก็มีการซักประวัติการเดินทาง มีการตรวจวัดอุณหภูมิ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันไวรัสโควิด-19

และหากผลตรวจพบว่าประชาชนมีอาการเป็นไข้สูง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะซักประวัติว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือไม่ หากพบว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงจะส่งไปโรงพยาบาลทันที ตามที่นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

โดยนายกรัฐมนตรีได้ออกข้อกำหนดและข้อปฏิบัติแกส่วนราชการทั้งหลายภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเวลาอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ข้อ 10 เรื่องมาตรการดูแลความสงบเรียบร้อย ในจังหวัดอื่นนอกกรุงเทพมหานคร ให้หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง หรือสำนักงานตำรวจแห้งชาติพิจารณาตามความเหมาะสม แต่อย่างน้อยให้มีมาตรการตั้งด่านตรวจหรือจุดสกัดดูแลการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัดเพื่อจัดระเบียบการเดินทาง การจราจร การเฝ้าระวังหรือสังเกตอาการผู้เดินทาง และพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรคดังกล่าว ..

** อำพล เทียนงาม รายงาน