ฉก.ตาพระยาร่วมมือกับอำเภอโคกสูงนำรถแห่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนป้องกันเองให้ห่างจากโรคโควิด19

Cigna Roadside Assistance
แชร์ข่าวนี้

ฉก.ตาพระยาร่วมมือกับอำเภอโคกสูงนำรถแห่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนป้องกันเองให้ห่างจากโรคโควิด19
*****วันนี้ ฉก.ตาพระยา โดยมี พ.อ.ถิรเดช ลิ้มคุณากูล รอง ผบ.ฉก ตาพระยา ร่วมกับ นายประพิศ ญาณปัญญา นายอำเภอโคกสูง, สาธารณสุข อ.โคกสูง และชค.ตชด.12 ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์รณรงค์ ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) ณ บริเวณแยกโคกสูง อ.โคกสูง จว.สระแก้ว การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยให้รถยนต์ติดเครื่องขยายเสียงประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวังโรคติดเชื้อโคโรนา2019 (COVID-19) กรณีแรงงานไทยนอกระบบกลับจากประเทศเกาหลีใต้
*****พ.อ.ถิรเดช ลิ้มคุณากูล รอง ผบ.ฉก ตาพระยา กล่าวว่า ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยประจำจังหวัด รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ฝ่ายทหาร) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด พาณิชย์จังหวัด ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และนายอำเภอทุกอำเภอ โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้เฝ้าระวังและควบคุมสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการควบคุมดูแลผู้ที่กำลังเดินทางเข้ามาในพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งรัฐบาลมีความห่วงใยพี่น้องประขาชน จึงขอให้ผู้เดินทางมาทุกคนที่มาให้กักตัวดูอาการจำนวน 14 วัน ซึ่งเป็นแบบกักตัวโดยรัฐ และสำหรับผู้ที่ไม่ได้เดินทางมาจากกลุ่มเสี่ยง ให้กักตัวที่ภูมิลำเนา (Local quarantine) จึงขอความร่วมมือการดูแลในเรื่องดังกล่าว *****นายประพิศ ญาณปัญญา นายอำเภอโคกสูง กล่าวว่า ในวันนี้ เป็นการซักซ้อมความเข้าใจกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อของอำเภอตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เพื่อไปดำเนินการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ สำหรับมาตรการป้องกันไวรัสโควิค 19 บุคคลที่เดินทางเข้าในพื้นที่อำเภอโคกสูงกระสาธารณสุขอำเภอจะตรวจคัดกรองทุกราย และผู้ที่อยู่ในข่ายเฝ้าระวังจะแยกออกไป ทำเหมือนกันทุกพื้นที่ จึงมีมาตรการพิเศษคัดกรองคนที่เดินทางมาจากพื้นที่ต่างๆ โดยเจ้าหน้าที่ใช้กลไกในพื้นที่ดูแล เป็นเวลา 14 วัน ถ้าไม่มีอาการอะไรก็สามารถกลับบ้านได้ ซึ่งอำเภอโคกสูงจะเข้ามาดูแล Local Quarantine ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งหน่วยงานสาธารณสุข และฝ่ายทหาร ในการจัดหาสถานที่ ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ตามอำเภอ จึงขอให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเพื่อรายงานให้จังหวัดทราบต่อไป