สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัติ ถวายปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แด่พระเมธีวชิโรดม (วุฒิชัย วชิรเมธี)

Cigna Roadside Assistance
แชร์ข่าวนี้

สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัติ ถวายปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แด่พระเมธีวชิโรดม (วุฒิชัย วชิรเมธี)

พระเมธีวชิโรดม ฉายา วชิรเมธีมีนามเดิมว่าวุฒิชัย บุญถึงอายุ ๔๗ ปี เป็นชาวจังหวัดเชียงราย โดยกำเนิดเริ่มบรรพชาเป็นสามเณรหลังจากสำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และอุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่ออายุ ๒๑ ปี สำเร็จการศึกษาพระปริยัติธรรม เปรียญธรรม ๙ ประโยค สำนักวัด เบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร และสำเร็จการศึกษาทางโลกในระดับปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และระดับปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย
นับตั้งแต่มหาวิทยาลัยพะเยาได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศในปีพุทธศักราช ๒๕๕๓ พระเมธีวชิโรดม ได้มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยพะเยาในหลายประการ เช่น แต่งปรัชญาประจำมหาวิทยาลัย ( ดำรงชีวิตด้วยปัญญา ประเสริฐที่สุด ) เพื่อเป็นเป้าหมายสูงสุดในการดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัยสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยในทุกรูปแบบ ทั้งการเป็นพระอาจารย์พิเศษ การมอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตการมอบหนังสือและสื่อการสอนด้านธรรมะแก่มหาวิทยาลัย การรับนิสิตเข้าฝึกงานและปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ ไร่เชิญตะวัน ตลอดทั้งการบรรยายธรรมในโอกาสต่าง ๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยาได้รับความเมตตาจากพระเมธีวชิโรดมมาอย่างต่อเนื่อง
พระเมธีวชิโรดมเป็นสมณาจารย์รูปหนึ่งที่มีคุณูปการอันใหญ่ยิ่งต่อพระพุทธศาสนาได้อุทิศตนศึกษา พระพุทธศาสนาจนมีความรู้แตกฉานโดยสำเร็จการศึกษาขั้นสูงสุดของการศึกษาธรรมและได้เผยแผ่ความรู้ทาง พระพุทธศาสนาด้วยเทคนิควิธีที่สร้างความน่าสนใจให้แก่ผู้ฟัง ดังเป็นที่ประจักษ์รมนิพนธ์ที่หลากหลายกว่า๑๐๐ เล่ม โดยผลงานส่วนใหญ่จะปรากฏในนามปากกาของ “ว. วชิรเมธี” อาทิ ธรรมะติดปีก ธรรมะหลับสบาย ธรรมะรับอรุณ ปรัชญาหน้ากุฏิ นอกจากนี้ยังมีผลงานที่เป็นบทความเผยแพร่ในนิตยสารหลายฉบับ และผลงานที่เผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ตลอดจนรายการโทรทัศน์หลายรายการ อาทิ คมธรรมประจำวันกับท่าน ว. วชิรเมธี เมืองไทยวาไรตี้มหัศจรรย์แห่งปัญญา เป็นต้น
ด้วยความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาการ และเกียรติประวัติจากผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ที่พระเมธี วชิโรดม ได้อุทิศตนเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และสันติภาพเพื่อประโยชน์สุขของชนชาวไทย สภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ ถวายปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แด่พระเมธีวชิโรดม (วุฒิชัย วชิรเมธี) ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันจันทร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏสืบไป