จังหวัดสระแก้วถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่เพิ่มทักษะให้เกษตรกรในพื้นที่

สินเชื่อบุคคล อเนกประสงค์
แชร์ข่าวนี้

จังหวัดสระแก้วถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่เพิ่มทักษะให้เกษตรกรในพื้นที่
*****บ่ายวันนี้ วันที่ 19ก.พ.63 ณ ศูนย์เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปรับปรุงคุณภาพชมพู่ทับทิมจันทร์ปลอดสารพิษเพื่อการส่งออกบ้านไกลนคร หมู่ที่ ๒ บ้านไกลนคร ตำบลซับมะกรูด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)
******ทั้งนี้ นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า สำหรับการจัดงานวัน Field Day มีการนำเทคโนโลยีการลดต้นทุน และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตชมพู่ จำนวน ๔ สถานีมาให้เกษตรกรได้เรียนรู้ ได้แก่ 1.สถานีการผสมปุยเคมีใช้เอง โดย สมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปรับปรุงคุณภาพชมพู่ทับทิมจันทร์ปลอดสารพิษเพื่อการส่งออกบ้านไกลนคร 2.สถานีการผลิตสารชีวภัณฑ์ โดย กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว 3.สถานีการผลิตปุยหมักชีวภาพโดย กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้วและ 4.สถานีการห่อและการตัดแต่งผลชมพู่โดย ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปรับปรุงคุณภาพชมพู่ทับทิมจันทร์ปลอดสารพิษเพื่อการส่งออกบ้านไกลนคร และ สถานีเสริม จำนวน 1 สถานี ได้แก่ สถานีการเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยสำนักงานประมงจังหวัดสระแก้วและศูนย์วิจัยและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด พร้อมทั้งการให้บริการด้านการเกษตร เช่น นิทรรศการให้ความรู้จากหน่วยงานราชการและการออกร้านจำหน่ายสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้วย.