จัดประชุมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) ระดับจังหวัด**เอกภพ วงษ์ประเสริฐ รายงาน**

สินเชื่อบุคคล อเนกประสงค์
แชร์ข่าวนี้

วันที่ 13 ก.พ. 2563 เวลา 13.30 น. นายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมช่องกระจก ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โดยมี นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เลขานุการฯ นำเสนอข้อมูลและกล่าวสรุปผลการดำเนินงาน OTOP ในปี 2562 การลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ทั้งสิ้น 650 กลุ่ม/ราย และ 1,732 ผลิตภัณฑ์ การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ที่ผ่านการคัดสรรฯ จำนวน 148 ผลิตภัณฑ์ ระดับ 5 ดาว 39 ผลิตภัณฑ์ ระดับ 4 ดาว 62 ผลิตภัณฑ์ ระดับ 3 ดาว 42 ผลิตภัณฑ์ ระดับ 2 ดาว 4 ผลิตภัณฑ์ และระดับ 1 ดาว 1 ผลิตภัณฑ์ ผลการจำหน่าย OTOP ปี 2562 จากทั้ง 8 อำเภอ รวมทั้งสิ้น 960,163,710 บาท

ทั้งนี้ นายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้กล่าวและเน้นย้ำ ให้ความสำคัญแก่นโยบาย OTOP ของกรมการพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ 2563 ดังนี้ 1. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อจำหน่ายบนเครื่องบิน เพื่อยกระดับ BRAND OTOP สู่สากล 2. การคัดเลือกศิลปิน OTOP ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่ให้สูญหาย 3. โครงการนักการตลาดรุ่นใหม่เพื่อสังคม เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดให้ผลิตภัณฑ์ OTOP และชุมชนท่องเที่ยวมีช่องทางการตลาดมากขึ้น 4. โครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย” เพื่อรณรงค์ให้คนไทยทั้งประเทศร่วมใจกันใส่ผ้าทอไทย และยังสนับสนุนส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ เสริมสร้างรายได้ให้กับกลุ่มสตรีในท้องถิ่น 5. การจัดกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 การดำเนินงานของเครือข่าย KBO จำนวน 2 กิจกรรม คือการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด เพื่อส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือ การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด

เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานมีบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมและเพิ่มมูลค่าแก่สินค้าได้พร้อม คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักภาพเครือข่ายองค์รวามรู้ KBO จังหวัด เพื่อวางแผนและกำหนดแนวทางการดำเนินงานฯ โดยพิจารณาผลิตภัณฑ์ประเภทปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ที่มีศักยภาพ หรือระดับ 1-3 ดาว จำนวน 20 กลุ่ม และคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด เข้าร่วมโครงการ จำนวน 20 คน

///////////////////////////////////////////////////////

เอกภพ วงษ์ประเสริฐ รายงาน