เพชรบุรี-จัดกิจกรรมส่งเสริมความรัก สามัคคี ผนึกพื้นที่ 10 ตำบล หวังนำแนวทางต้นแบบ ถ่ายทอดขยายผลชุมชนต้นแบบแห่งความภาคภูมิใจ **บรรณรต เจริญกิจสัมพันธ์ รายงาน**

สินเชื่อบุคคล อเนกประสงค์
แชร์ข่าวนี้

เมื่อเวลา 15.00 น.วันนี้ (วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563) นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปลัดจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชน เข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข จังหวัดเพชรบุรี ณ ห้องประชุมเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีได้เปิดเผยว่าผู้นำชุมชนจะเป็นผู้ที่จะต้องนำแนวทางการรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่น อันจะนำมาซึ่งความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัยให้เกิดขึ้นในชุมชน ซึ่งการจะนำแนวทางไปถ่ายทอดต้องมีวิธีการนำเสนอได้อย่างเข้าใจ ยกตัวอย่างให้เห็นภาพได้ เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติในชุมชนได้และพร้อมที่จะฟังความคิดเห็นแลกเปลี่ยนของคนในชุมชน ที่จะช่วยพัฒนาชุมชนที่มีความหลากหลายและภายใต้ความหลากหลายจะสามารถสร้างให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง ให้เป็นผลชุมชนต้นแบบแห่งความภาคภูมิใจ ที่จะคงความเป็นชุมชนต้นแบบมาตรฐาน และส่งเสริมความรัก ความสามัคคีพร้อมที่จะเข้าใจผู้อื่น

นอกจากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้กล่าวว่าการบูรณาการ การทำงานร่วมกัน จะช่วยการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนของตนเอง เพื่อนำแนวทางการพัฒนาชุมชนต้นแบบ ขยายผลในตำบลอื่นๆทุกพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีต่อไป 

//////////////////////////////

บรรณรต เจริญกิจสัมพันธ์ รายงาน