กลุ่มผู้ใจบุญเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร จ.ประจวบฯ **บรรณรต เจริญกิจสัมพันธ์ รายงาน**

สินเชื่อรถยนต์ KTC พี่เบิ้ม
แชร์ข่าวนี้

วันที่ 27 มกราคม 2563 นำโดยนายกิติศักดิ์ เอี่ยมพินิจ อายุ30ปี เจ้าของกิจการร้านเครื่องเสียงชะอำคาร์ออดิโอ้ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี พร้อมด้วยคณะได้เดินทางโดยไปจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน โรงเรียนตำรวจตระแวนชายแดน บ้านป่าหมากหมู่ที่ 8 ตำบลศาลาลัย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคิรีขันธ์    เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา   การพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็กนักเรียนในท้องถิ่นทุรกันดาร   ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารอีกแห่งหนึ่งของอำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ โดยมีคณะครูและนักเรียนร่วมให้การต้อนรั

สำหรับปัจจุบันโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าหมาก  เปิดทำการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา ตั้งแต่ชั้นเด็กปฐมวัย ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    มีนักเรียนชายจำนวน 79 คน นักเรียนหญิงจำนวน 77 คน รวมทั้งสิ้น 156 คน   มีครูตำรวจตระเวนชายแดน 7 นาย ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก 2 คน  และครูพยาบาลประจำโรงเรียน 1นาย   ประชากรบ้านป่าหมากมีประมาณ 200ครัวเรือน ประชากรประมาณ600 คน

ลักษณะพื้นที่ทั่วไปของหมู่บ้านเป็นพื้นที่ลาดเชิงเขา ราษฎรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  มีสำนักสงฆ์บ้านป่าหมาก 1แห่ง  และศาสนาคริสต์เตียนมีโบสถ์ทางศาสนาคริสต์ 1หลัง  ภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร คือ ภาษาไทย และภาษากะหร่าง   ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง , เกษตรกรรม ทำไร่พริก , ข้าวโพด , ข้าว เป็นต้น

///////////////////////////////

บรรณรต เจริญกิจสัมพันธ์ รายงาน