โครงการห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐการเรียนการสอนนอกห้องเรียนเพื่อเพิ่มทักษะให้กับเด็กนัดเรียนรุ่นใหม่

Cigna Roadside Assistance
แชร์ข่าวนี้

โครงการห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐการเรียนการสอนนอกห้องเรียนเพื่อเพิ่มทักษะให้กับเด็กนัดเรียนรุ่นใหม่
เช้าของวันนี้ 27 มค 63  ณห้องประชุมโรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) ต.โคกปีฆ้อง อ.เมือง จ.สระแก้ว โดยมีนายจีรศักดิ์ จะยันรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง)นายสมโชค เคลือบคลาย นายก อบต.โคกปี่ฆ้อง ให้การต้อนรับ ศ.ดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตร ,นายณัฏฐา พาชัยยุทธผอ.การกองนวัตกรรมการบริหารภาครัฐ กพร. สำนักนายกรัฐมนตรี , คุณVibeke Lyssand Leirvag ประธานสภาหอการค้านอรเวย์ ดร.ฮิ้ว โอคอนเนอร์ รองประธานหอการค้าร่วมต่างประเทศและรองประธานหอการค้าไทย-นอร์เวย์ โครงการห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ (Government Innovation Lab)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นายณัฏฐา พาชัยยุทธ ผู้อำนวยการกองนวัตกรรมการบริหารภาครัฐ กล่าวรายงาน โดยนายวีระพงษ์ พิมพ์สาร ครูชำนาญการ โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ กล่าวต้อนรับ นายศักดิ์ดา วังอาษา เจ้าของบ้านสวนกลางทุ่ง พร้อมด้วยเกษตรกร ผู้ปกครองเด็กนักเรียน เกือบ 200 คนเพื่อเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
*****นายศักดิ์ดา วังอาษา เจ้าของบ้านสวนกลางทุ่ง กล่าวว่า บ้านสวนกลางทุ่ง ได้บูรณาการร่วมกับโรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง)ในพื้นที่ทำการเกษตร เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ทดลอง และคิดค้นนวัตกรรม สินค้าภายในชุมชนออกสู่ตลาดโลก โดยการดำเนินโครงการห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ” ร่วมกับโรงเรียนชุมชน เขตพื้นที่การศึกษา และสภาหอการค้าไทยร่วมหอการต่างประเทศ เยี่ยมชมบริเวณโรงเรียนโดยนำรถไถนา (อีแต็ก) บรรยายโดยตัวแทนนักเรียน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่เพื่อเป็นการสร้างรายงานได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่อีกทางหนึ่งด้วย
*****จากนั้นผู้แทนชุมขมมอบหมวกงอบผ้าขาวม้าแก่คณะ (เปลี่ยนชุดฟอร์มเครื่องแบบ)เดินทางสู่บ้านสวนกลางทุ่ง และเยี่ยมชมบรรยากาศท้องทุ่งนา ฟังการบรรยายและการสาธิตวิธีการทำอาหารพื้นเมือง (น้ำพริกปลาย่าง เก็บผักสวนครัว) และร่วมปฏิบัติจริง ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน (การแสดงตนตรีสดโดยนักเรียนโรงเรียนบ้านด่าน)
*****ด้านนายจีรศักดิ์ จะยันรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) กล่าวว่า โครงการห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ โครงการนี้ได้ผลักดันช่วยกันหลายหน่วยงาน ทั้งสำนักนายกฯ กพร. โรงเรียน และชุมชน เพื่อลดปัญหาด้านการศึกษา จบไปแล้วว่างงานไม่มีงานทำจะหันประกอบอาชีพเกษตรกรรม และเพื่อเพิ่มอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่กำลังเพิ่มจำนวนมากขึ้น รวมถึงเด็กและเยาวชนในการหายรายได้เสริม เพื่อลดภาระให้กับครอบครัว โดยบูรณาการร่วมกับบ้านสวนกลางทุ่ง พื้นที่ทำการเกษตร เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ทดลอง และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ขึ้นเป็นสินค้าภายในชุมชนออกสู่ตลาดโลก เยี่ยมชมและฟังบรรยายการเลี้ยงสัตว์และให้อาหารสัตว์ (กระบือ) การสาธิตการยิงหนังสติ๊กและร่วมปฏิบัติจริงมีการสาธิตวิธีการดำนาและ การสาธิตวิธีการจับปลา เยี่ยมชมแปลงผักสาธิตของนักเรียน แปลงดอกไม้ กิจกรรมพายเรือและกิจกรรมปั่นจักยาน
*****นายณัฏฐา พาชัยยุทธ ผอ.การกองนวัตกรรมการบริหารภาครัฐ กพร. สำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้กำหนดให้มีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ให้มีแนวความคิด สร้างสรรค์และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อให้การปฏิบัติราชการและการบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้บัญญัติไว้ชัดเจนในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพและเสริมสมรรถนะของบุคลากรภาครัฐให้สอดคล้องกับบริบทความท้าทายในปัจจุบันที่ขับเคลื่อนสังคมด้วยนวัตกรรมทั้งในเชิงความคิดและ สิ่งประดิษฐ์ เพื่อตอบโจทย์ของประเทศที่กำลังก้าวสู่ยุค Thailand 4.0 ที่ต้องการหลุดพ้นจากกับดักของประเทศรายได้ปานกลาง ด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ควบคู่ไปกับการเชื่อมโยงกับประชาคมโลก ในขณะเดียวกันภาครัฐจำเป็นที่จะต้องมีการปรับตัวขนานใหญ่ ให้สามารถเป็น ภาครัฐหรือระบบราชการ 4.0 ที่ต้องทำงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก เพื่อให้สามารถเป็นที่ไว้วางใจและเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง ภาครัฐต้องเปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ซึ่งจะมาพัฒนาให้เด็กเรียนสามารถเรียนรู้นอกห้องเรียนได้อย่างมีคุณภาพและเป็นการยอมรับทุกภาคส่วนสามารถเดินหน้าการเรียนการสอนในระบบนี้ต่อไป
*****คุณVibeke Lyssand Leirvag ประธานสภาหอการค้านอรเวย์ กล่าวว่า สำหรับการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นเพื่อให้มุ่งเน้นกิจกรรมการระดมความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนหรือแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญต่างๆเพื่อหลักสูตรการสร้างผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง ประเด็นการพัฒนาระบบการบริหารจัดการซึ่งในส่วนด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐนั้น กำหนดให้มีกลุ่มย่อยเพื่อผลักดันด้านนวัตกรรมภาครัฐ โดยมีสำนักงาน ก.พ.ร.เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะมาผลักดันเรื่องการศึกษาของเด็กนักเรียนในชนบทการศึกษาในระบบห้องเรียนและนอกห้องเรียนได้อย่างมีความสุขกล่าว
*****ศ.ดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตร กล่าวว่า เราได้มีการพัฒนาด้านการศึกษาระบบนอกห้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการคิดริเริ่มนโยบายใหม่ ๆ ทำอย่างไรให้ภาครัฐ ออกกฎ ระเบียบที่ทันสมัย เหมาะสม และทันแก่เหตุการณ์ รวมทั้ง ต้องวางนโยบายให้ ชัดเจน เชื่อมโยงกับ ของประเทศ (หน่วยงานหลัก กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) นวัตกรรมด้านกระบวนการทำงาน เป็นการเปลี่ยนแนวทาง หรือวิธีการผลิตสินค้า หรือการให้บริการในรูปแบบที่แตกต่างออกไป ด้วยการพัฒนาสร้างสรรค์กระบวนการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (หน่วยงานหลัก กระทรวงสาธารณสุข เป็นการปรับปรุงบริการหรือสร้างบริการ ใหม่ การปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิด ของข้าราชการ ซึ่งเป็น ส่วนของการสร้างบริบทแวดล้อม ให้เกื้อหนุนต่อการพัฒนานวัตกรรมภาครัฐได้อย่างยั่งยืน เสนอให้ขยายความร่วมมือไปยังหน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่มีประสบการณ์ใช้การคิดเชิงออกแบบเชิงบวกเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนางานบริการภาครัฐ กรอบแนวคิดการดำเนินงาน ในการพัฒนานวัตกรรมของภาครัฐ การเข้าถึงสภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายต่าง ๆโดยเฉพาะเน้นด้านการศึกษาในชนบทที่จะต้องพัฒนาการเรียนการสอนไม่ว่าเป็นในห้องเรียนหรือนอกเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเด็กนักเรียนต้องความสุขสนุกสนานในการเรียนด้วย