กระทรวงยุติธรรมเร่งให้ความรู้เยาวชนนักเรียนปฏิบัติตนห่างไกลจากอาชญากรรมและยาเสพติด(มีคลิป) **เอกภพ วงษ์ประเสริฐ รายงาน**

สินเชื่อรถยนต์ KTC พี่เบิ้ม
แชร์ข่าวนี้

วันที่ 15 มกราคม 63 ที่โรงเรียนบ้านคอกช้าง หมู่ 7 บ้านสองพี่น้อง ตำบลบ่อนอก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครูแดร์วิทยากรยาเสพติด สภ.คลองวาฬ ชมรมสตรองต้านโกงสำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดประจวบ จัดกิจกรรมถ่ายทอดให้ความรู้กับเยาวชนนักเรียนภายในโรงเรียนบ้านคอกช้าง เพื่อสร้างความตระหนักสร้างการรับรู้ให้เกิดความเข้าใจในการดำเนินชีวิตแก่เยาวชนนักเรียน ประพฤติปฏิบัติตัวให้ห่างไกลจากอาชญากรรมและยาเสพติด ไม่เข้าข่ายไปมีส่วนร่วมในการกระทำผิดจนกลายเป็นผู้ถูกคุมประพฤติ ตามโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมี นางสาวปิยะกุล อรรถวุฒิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอกช้างพร้อมคณะครูร่วมให้การต้อนรับ

โดยภายในกิจกรรมได้จัดให้มีการบรรยายให้ความรู้ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด และบทลงโทษของผู้ที่กระทำผิดในคดีอาชญากรรม การสร้างจิตสำนึกและระเบียบวินัยในตนเอง การรู้เท่าทันปัญหาของยาเสพติด และการป้องกันตนเองจากภัยสังคม เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดตัดแต่งกิ่งต้นไม้ปรับภูมิทัศน์พื้นที่ของโรงเรียนให้สะอาดสวยงาม รวมถึงกิจกรรมบริการตัดผมฟรีให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง ซึ่งได้รับการสนับสนุนช่างตัดผมมืออาชีพจากชมรมจิตอาสาบาร์เบอร์ประจวบคีรีขันธ์ อีกด้วย

ทั้งนี้สืบเนื่องจากกระทรวงยุติธรรมได้มีนโยบายให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจัดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อสร้างเครือข่ายนำสิ่งที่ดีมีประโยชน์ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนต่างๆซึ่งเรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้นำเจ้าหน้าที่พร้อมผู้ต้องขัง ร่วมกับบุคลากรในหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม ร่วมกันจัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียนและเยาวชน เพื่อสร้างการรับรู้ให้เกิดความเข้าใจกระตุ้นจิตใต้สำนึกที่ดีที่ถูกต้องในการดำเนินชีวิตของเยาวชนให้ห่างไกลจากอาชญากรรมและยาเสพติด

/////////////////////////////

เอกภพ วงษ์ประเสริฐ รายงาน