เทศบาลเมืองชะอำ จัดโครงการพัฒนาระบบสุขภาพภาคประชาชน โดยเน้นการดูแลสุขภาพภาคประชาชน **บรรณรต เจริญกิจสัมพันธ์ รายงาน**

Cigna Roadside Assistance
แชร์ข่าวนี้

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 14 มกราคม 2563  ที่ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขเทศบาลเมืองชะอำ นายนุกูล พรสมบูรณ์ศิริ นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาระบบสุขภาพภาคประชาชนเทศบาลเมืองชะอำ ประจำปี 2563  โดยมีนาย ศรีเพชร อินพังทัง รองปลัดเทศบาลเมืองชะอำ กล่าวถึงการจัดโครงการฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองชะอำ  เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ อ.ส.ม.เทสบาลเมืองชะอำจำนวน 27 ชุมชน เข้าร่วมโครงการ กว่า 400 คน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองชะอำ ได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบสุขภาพภาคประชาชน ขึ้นเพื่อพัฒนางานด้านสาธารณสุข มูลฐาน  ตัวชี้วัด ที่ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำหนด    สร้างความรู้ พัฒนาศักยภาพงานสาธารณสุข ให้เป็นผู้นำด้านสุขภาพสร้างความสามัคคี  สร้างพลังกำลังใจในการทำงานให้แก่เจ้าหน้าที่ อสม. ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อสม.ในการดูแลสุขภาพของ ครัวเรือนในชุมชน

โครงการดังกล่าวได้มีกิจกรรมดำเนินการตามโครงการตลอดปี 2563  ได้แก่การจัดอบรมและศึกษาดูงานด้านสาธารณสุข   อบรม อสม.ประจำเดือน   การประกวดชุมชนสาธารณสุขดีเด่นการจัดอบรม อสม.เพื่อประเมินผลกิจกรรมตามโครงการน  และมอบรางวัลแก่การประกวดชุมชนดีเด่น         ปัจจุบันเทศบาลเมืองชะอำมีประชากรครัวเรือนกว่า 7,000 ครัวเรือน มีเจ้าหน้าที่ อสม.ในเขตพื้นที่รับผิดชอบจำนวน 381คน  แต่ละคนรับผิดชอบ 15-30 ครัวเรือน  อีกทั้งงานสาธารณสุขมูลฐานเชื่อมโยงบทบาท อสม.ยุคไทยแลนด์ 4.0 และ 5.0    ยังได้มีบทบาทในการมีส่วนร่วมการเฝ้าระวังโรคติดต่อในชุมชน   การนำภูมิปัญญาท้องถิ่นและสมุนไพรไทยมาปรับใช้ในการดูแลสุขภาพแก่ประชาชนในชุมชนอีกด้วย

//////////////////

บรรณรต เจริญกิจสัมพันธ์ รายงาน