รมว.เกษตรและสหกรณ์ ประธานเปิดงานวันดินโลก ปี 2562 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ “ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน” (คลิป) **เอกภพ วงษ์ประเสริฐ รายงาน**

สินเชื่อรถยนต์ KTC พี่เบิ้ม
แชร์ข่าวนี้

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ที่สถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์ บ้านทุ่งโก ต.บ่อนอก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันดินโลก ปี 2562 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ “ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน” โดยมี นายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวรายงานในฐานะตัวแทนส่วนราชการในพื้นที่ และมี นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน นอกจากนี้มี นายพิศาล พงศาพิชณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  นายปราโมทย์ ยาใจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร อธิบดีกรมหม่อนไหม อธิบดีกรมประมง ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรฯทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด ข้าราชการ ตัวแทนหน่วยงาน ภาคเอกชน ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เครือข่ายหมอดินอาสา กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป เข้าร่ว

โดยนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน ได้กล่าวถวายราชสดุดีพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งหลังพิธีกล่าวเปิดงานเสร็จ ได้มีการมอบรางวัลดีเด่นการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก มอบประกาศแปลงต้นแบบการจัดการดินเพื่อปกป้องและใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน  มอบประกาศเกษตรกรต้นแบบการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์  มอบบัตรดินดีกับเกษตรกร มอบแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ จากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะได้ร่วมพบปะทักทายหมอดินอาสาและเยี่ยมชมนิทรรศการในงานวันดินโลก จังหวัดประจวบฯ 

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า นับจากองค์การสหประชาชาติ มีมติรับรองให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลก world soil day เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการด้านทรัพยากรดิน ด้วยทรงเห็นว่า ดินเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ เพราะเป็นแหล่งกำเนิดของปัจจัย 4  ดินจึงเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของมนุษย์ในทุกมิติ ดินดีมีคุณภาพควรมีความอุดมสมบูรณ์ดี ก็จะส่งผลให้มนุษย์มีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย  กลุ่มสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลก Global Soil Partnership หรือ GSP มีการกำหนดหัวข้อหลักการจัดงานของแต่ละปี โดยคัดเลือกประเด็นสำคัญที่ต้องการผลักดันให้เกิดข้อสรุป หรือส่งผลต่อสถานการณ์สิ่งแวดล้อมโลกในปี 2562 ได้กำหนดหัวข้อ “ปกป้องอนาคตลดการชะล้างดิน”  เพื่อสร้างการรับรู้ และให้ความรู้เรื่องการป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของปัญหาดินเสื่อมโทรม เนื่องจากทรัพยากรดินมีความสำคัญต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลก เป็นแหล่งที่มาของปัจจัย 4 เพื่อการดำรงชีพ ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค ทั้งทางตรงและทางอ้อม ในด้านเกษตรกรรม จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเจริญเติบโตของพืชดิน เป็นสิ่งที่ให้รากพืชได้เกาะยึดเหนี่ยว เพื่อให้พืชยืนต้นได้อย่างมั่นคงแข็งแรง ดินเป็นแหล่งอาหารของธาตุอาหารต่างๆที่พืชจำเป็นต้องใช้ และดินยังเป็นแหล่งกักเก็บน้ำและอากาศสำหรับพืชอีกด้วย การดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินอย่างเหมาะสม ควรเริ่มจากตัวเราทุกคน หากดินมีความอุดมสมบูรณ์ มนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆก็จะสามารถดำรงอยู่ในโลกนี้ได้อย่างยั่งยืนสืบไป

ด้าน นายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าฯ กล่าวว่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีพื้นที่ 3,979,762 ไร่สำหรับดินใน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ส่วนใหญ่ดินเป็นดินร่วนปนทราย ลึกลงไปเป็นดินเหนียวปนทราย บางแห่งเป็นดินเหนียวปนดินลูกรังหรือหิน ถ้าขุดลึกลงไปประมาณ 2-3 เมตร จะเป็นก้อนหินและกรวดอยู่เป็นชั้นหนา ลักษณะดินที่พบได้แก่ 1.ดินทรายจัด 2.ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำ 3.พื้นที่มีความลาดชันสูงหรือพื้นที่ภูเขา 4.หินพื้นโผล่ 5.ดินเค็ม 6.ดินเปรี้ยวจัด  ทั้งนี้ จ.ประจวบฯโดยสถานีพัฒนาที่ดินประจวบฯ ได้ดำเนินโครงการต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว เช่นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน โครงการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน โครงการจัดทำแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล และโครงการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ เป็นต้น ผลการดำเนินงานทำให้เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจ ในวิธีการอนุรักษ์ดินและน้ำให้สมบูรณ์ ให้เหมาะสมกับการทำเกษตร  สามารถวางแผนการใช้ดินในการเลือกทำการเกษตร ได้เหมาะสมกับพื้นที่ ทำให้ใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างยั่งยืน

นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ สถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกับหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร เกษตรกรเครือข่ายหมอดินอาสา ได้จัดกิจกรรมประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” 2.นิทรรศการวิชาการดินศาสตร์พระราชา การอนุรักษ์ดินและฟื้นฟูทรัพยากรดิน”ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน” 3.เวทีเสวนาหมอดินอาสาและเครือข่าย “ปกป้องดินด้วยลงมือทำ นำขยายผลร่วมสร้างเกษตรพันธุ์ใหม่” (หมอดินอาสา)  4.กิจกรรม DIY เกี่ยวกับดินและหญ้าแฝก 5.นิทรรศการหน่วยงานราชการ นิทรรศการกลุ่มเกษตรกรและเครือข่ายเกษตรอินทรีย์วิถีประจวบฯ 6.ตลาดนัดสินค้าเกษตรปลอดภัย 7.กิจกรรมเปิดบ้านดูงานพ่อ ฐานเรียนรู้ฟื้นฟูดินบ้านหมอดิน เพื่อสร้างการรับรู้ ความสำคัญของวันดินโลก โดยกำหนดให้มีการจัดงานตลอดทั้งเดือน ได้มีการจัดกิจกรรมงานวันดินโลกอย่างยิ่งใหญ่ ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรม เขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี สำหรับการจัดงานวันดินโลก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2562

/////////////////////////////////////////////////////

เอกภพ วงษ์ประเสริฐ รายงาน