สระแก้วบูรณาการขับเคลื่อนการบริหารจัดการแผนงานด้วยระบบเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน

สินเชื่อบุคคล อเนกประสงค์
แชร์ข่าวนี้

สระแก้วบูรณาการขับเคลื่อนการบริหารจัดการแผนงานด้วยระบบเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน
เช้าวันนี้ (4 ธ.ค.62) ที่โรงแรมธนาสิริโฮเทลแอนด์รีสอร์ท อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการแผนงานด้วยระบบเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ ๕ MIS FOR SUSTAINABLE ROAD SAFETY โดยมี นายทวีศักดิ์ บัวพา. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว นายบรรณกร รังสีสุวรรณ ผู้จัดการภาคตะวันออก บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยกู้ภัย ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
*****นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า วัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่มาวิเคราะห์ และจัดทำแผนปฏิบัติการ ต้านความปลอดภัยทางถนนจังหวัดด้วยระบบเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยังยืน รวมถึงการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมีเป้าหมายที่ชัดเจน และมีทิศทางการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในพื้นที่ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานขนส่งจังหวัด แขวงทางหลวงจังหวัดแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่จังหวัด สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ในพื้น ที่จังหวัดสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดมูลนิธิ กู้ชีพกู้ภัย ในพื้นที่จังหวัด และ ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนอำเภอ ท้องถิ่น อำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
*****นายบรรณกร รังสีสุวรรณ ผู้จัดการภาคตะวันออก บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด กล่าวว่า อุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาที่ประเทศไทยให้ความสำคัญ โดยจากข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนน ๓ ฐาน ของกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานตำรวจแห่ชาติ และ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัย จากรถ จำกัดในปี ๒๕๖๑ มีผู้เสียชีวิต จำนวน ๒๐,๑๖๙ คน เฉลี่ยเสียชีวิตวันละ ๕๕ คน โดยสาเหตุหลักส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่ ได้แก่ ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด เมาสุรา ตัดหน้ากระชั้นชิดและแซงผิดกฎหมาย ซึ่งผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่หมู่บ้าน ชุมชน ถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือถนนในหมู่บ้าน ชุมชน และรถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดจึงได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนมาอย่างต่อเนื่องโดยได้นำกรอบปฏิญญามอสโกและ
นโยบายรัฐบาลมาจัดทำแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ เป้าหมาย มาตรการ และแผนงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ ทางถนนของประเทศ โดยมีบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้น ตามกฎหมาย พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ทำหน้าที่เยียวยาให้การคุ้มครองผู้ที่ประสบอุบัติเหตุจากรถ กรณีบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ให้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย