โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารโดยรูปแบบสามภาษา (Trilingual Communicative Approach)**เอกภพ วงษ์ประเสริฐ รายงาน**

Cigna Roadside Assistance
แชร์ข่าวนี้

วันที่ 1 ธ.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก รอง ผอ.สปพ.ปข.1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ปข.1 เป็นประธานการประชุมโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารโดยรูปแบบสามภาษา (Trilingual Communicative Approach) พร้อมด้วยนายขจรเกียรติ เครือประดับ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาและนางสาวกรวิกา พงศาปาน ศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในส่วนของการจัดการเรียนการสอนภาษาเมียนมาร์ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนด่านสิงขร ม.6 ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบฯ

โอกาสนี้ นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการว่า “เพื่อให้โรงเรียนนั้นมีโอกาสเรียนรู้ภาษาเมียนมาร์ในสื่อสารมากขึ้น อีกทั้งสนองต่อความต้องการและความสนใจของผู้เรียน ชุมชน และสังคม อันจะนำไปสู่การสร้างประชากรให้มีความสามารถในการใช้ภาษาเมียนมาร์ อีกทั้งเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพต่อไป” ทางด้าน นายขจรเกียรติ เครือประดับ และนางสาวกรวิกา พงศาปาน ได้กล่าวเสริมในด้านการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้ฝึกการสนทนา ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารให้มากขึ้น เพื่อใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน การประชุมครั้งนี้เป็นการร่วมวางแผนร่วมกับนางสาวบุญล้อม เพียรเสมอ รักษาราชการแทน ผอ.โรงเรียนด่านสิงขรและนางสาวอุสนีย์ เมาะสะดารอ ครูผู้รับผิดชอบ                  และดำเนินโครงการในระดับโรงเรียน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

/////////////////////////////////////////////////////////

เอกภพ วงษ์ประเสริฐ รายงาน