คืบหน้า กรณี 2 ทต.ร้อง‘นายกฯ’เพิกถอนที่ดินที่สระแก้ว ออกจากป่าสงวน พัฒนาเป็นเขต ศก.พิเศษเพื่อความเจริญ

Cigna Roadside Assistance
แชร์ข่าวนี้

คืบหน้า กรณี 2 ทต.ร้อง‘นายกฯ’เพิกถอนที่ดินที่สระแก้ว ออกจากป่าสงวน พัฒนาเป็นเขต ศก.พิเศษเพื่อความเจริญ
*****เมื่อเวลา 13.00 น.ของวันนี้ 9 พย 62 ณ ศาลกลางบ้านไทยสามารถ หมู่ 3 ต.บ้านด่าน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว นายธวัชชัย วิจิตร์วงษ์ ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 ปราจีนบุรี เป็นประธานในที่ประชุม โดยมี นายชิติพัทธ์ แก่นจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านด่าน และนายสุรศักดิ์ รัตนธรรม อดีตนายกเทศมนตรีตำบลป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว พร้อมประชาชนที่อาศัยในพื้นที่บ้านไทยสามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
*****นายธวัชชัย วิจิตร์วงษ์ ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 ปราจีนบุรี กล่าวว่า กรณีนายชิติพัทธ์ แก่นจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านด่าน ได้ยืนหนังสือต่อ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีโดยมี นายพิพัฒน์ พึ่งบุญ เป็นตัวแทนมารับหนังสือแทน ทส.01620000026 ลง จ.4 มี.ค.62 เรื่องขอให้ออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกินให้กับราษฎร หมู่ที่ 3 บ้านไทยสามารถ ต.บ้านด่าน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว สำหรับราษฎรที่ทำกินอยู่ในพื้นที่ก่อนปี พ.ศ. 2500 ขอให้เพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาฉกรรจ์ฝั่งเหนือ จะได้ประสานในการลงพื้นที่ในการตรวจสอบข้อมูลกับเทศบาล เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตามนโยบาย คทช.ซึ่งจะดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 พ.ย.2562 และคณะรัฐมนตรีประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 26 พ.ย.2561 ลงมติให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องในเรื่องไปดำเนินการตามกรอบมาตรการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าไม้(ทุกประเภท)ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้แก่ประชาชนทั่วไป ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย และเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องให้ชัดเจน ถูกต้อง ตรงกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจตนารมณ์ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดสรรที่ดิน เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งและข้อพิพาทในภายหลัง
*****นายชิติพัทธ์ แก่นจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านด่าน กล่าวว่า ตามที่ รัฐบาลได้มีนโยบายในเรื่องการจัดตั้งและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษที่1/2558 ลงวันที่ 19 มกราคม 2558 ข้อ 3 ให้ท้องที่ตำบลท่าข้าม ตำบลบ้านด่าน ตำบลป่าไร่ อ.อรัญประเทศ และตำบลผักขะ อ.วัฒนานคร เป็นเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว ท้องที่ดังกล่าวถูกประกาศให้ส่งเสริมและสนับสนุนแนวทางการดำเนินการวางกรอบแนวทางการเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว โดยมุ่งหวังเพื่อให้เกิดการพัฒนาในระดับหมู่บ้าน ตำบล สู่การพัฒนาในระดับจังหวัดและประเทศ แต่พื้นที่ตำบลบ้านดานบางส่วนอยู่ในเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีและป่าไม้เขตป่าสงวนแห่งชาติเขาฉกรรจ์ฝั่งเหนือ ทำให้ไม่ตอบโจทย์ของรัฐบาลในการใช้และพัฒนาพื้นที่อย่างเต็มศักยภาพส่งผลให้เป็นอุปสรรคขัดขวางการพัฒนาพื้นที่ รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้กับราษฎรได้ถือครองสิทธิในเอกสารทำกินตามกฎหมาย อนึ่งการประกาศเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีและป่าไม้เขตป่าสงวนแห่งชาติเขาฉกรรจ์ฝั่งเหนือนั้นไม่ตรงและไม่ถูกต้องตามตำแหน่งจริง ทำให้มีการทับช้อนที่ดินทำกินของราษฎร รวมทั้งปัจจุบันไม่มีสภาพป่าไม้แล้ว จึงจำเป็นต้องลงพื้นที่สำรวจของเจ้าหน้าที่อีกครั้งหนึ่งว่าราษฎรถือครองที่ดินทำกินมาก่อนปี พ.ศ.2507 สามารถออกเสกสารสิทธิ์ไดเลย สำหรับราษฎรกลุ่มใดถือครองในที่ดินทำกินหลังปี พ.ศ 2507 เข้าสู่ขบวนการ คสช.ของป่าไม้จัดที่ทำกินให้คนละ 20 ไร่ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่ไปดูแลสาธารณูปโภค น้ำประปา ไฟฟ้า เป็นต้น ส่วนพื้นไหนอยู่ในพื้นที่ สปก.ถ้าราษฎรไม่ต้องการให้ร้องต่อเทศบาลบ้านด่านเพื่อบันทึกแล้วส่งให้ทางป่าไม้เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เทศบาลบ้านด่าน เทศบาลตำบลป่าไร่และ อบต.ท่าข้ามอำเภออรัญประเทศ จ.สระแก้ว ขอบารมีฯพณฯพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมตตาราษฎรในพื้นที่ตำบลบ้านด่าน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ให้ราชการที่เกี่ยวข้องออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกินแก่ราษฎร(โฉนดที่ดิน)และขอให้เพิกถอน พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเขาฉกรรจ์ฝั่งเหนือ เขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี และประกาศข้อห้ามต่างๆภายในเขตพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้วเพื่อให้รองรับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ให้ประชาชนได้ประโยชน์อย่างแท้จริง
*****ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับเป็นแนวทางในการปฏิรูปและพัฒนาประเทศให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม และเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดย การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม จะผลักดันให้เกิดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษขึ้น เพื่อให้มีการกระจายความเจริญสู่ท้องถิ่นในพื้นที่ที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน จำเป็นต้องเร่งรัดกระบวนการเพื่อให้ได้มาซึ่งพื้นที่ที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อันจะทำให้การดำเนินการสัมฤทธิผลโดยเร็ว