เทศบาลบ้านด่านเปิดโครงการ ส่งเสริมและอนุรักษ์พันธุ์ข้าวให้กับชุมชน

Cigna Roadside Assistance
แชร์ข่าวนี้

เทศบาลบ้านด่านเปิดโครงการ ส่งเสริมและอนุรักษ์พันธุ์ข้าวให้กับชุมชน
วันนี้  8 พย 62   พื้นที่สาธารณประโยชน์ บนกุดม่วง หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านด่าน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้วนายรัฐภูมิ รัตนธรรม ปลัดอาวุโสอำเภออรัญประเทศ เป็นประธานในพิธี โดยมีนายชิติพัทธ์ แก่นจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านด่าน พ.อ.ประครอง ประจักษ์จิตร นายทหารเป็นตัวแทน มทบ.19 หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องประชาชนร่วมลงแขกเกี่ยวข้าวเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์พันธุ์ข้าวมะลิให้กับเกษตรกรในชุมชน
*****นายชิติพัทธ์ แก่นจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านด่าน กล่าวว่า ปัจจุบันข้าวหอมมะลิ มีคุณภาพลดลงซึ่งส่งผลกระทบกับการส่งออก ผลผลิต ข้าวหอมมะลิอยู่ในเกณฑ์ทีต่ำ ซึ่งมีปัจจัยหลายอย่างทั้งคุณภาพดินที่เสื่อมโทรมลงมีปริมาณน้ำที่ไม่เพียงพอ และสิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพดี เทศบาลตำบลบ้านด่าน ได้เห็นถึงความสำคัญการส่งเสริมและอนุรักษ์พันธุ์ข้าวใช้ในการเพาะปลูก ให้ข้าวเป็นพืชอาหารหลักและการทำนาเป็นอาชีพหลักที่สำคัญของเกษตรกรไทย เราควรให้ความสำคัญของการปลูกข้าวตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าว การดูแลบำรุงรักษา ตลอดจนกระบวนการเกี่ยวนวดข้าว เพื่อให้ได้พันธุ์ข้าวที่ดีมีคุณภาพ ดังนั้น เทศบาลตำบลบ้านด่านจึงได้จัดทำโครงการ ส่งเสริมและอนุรักษ์พันธุ์ข้าว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวในพื้นที่ปลูกข้าวให้มีคุณภาพ เพื่อส่งเสริมให้ชาวนามีความรู้และสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ใช้เอง เพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาสในการ
*****นายรัฐภูมิ รัตนธรรม ปลัดอาวุโสอำเภออรัญประเทศ กล่าวว่า สำหรับโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์พันธุ์ข้าวเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์พันธุ์ข้าว ที่มีคุณภาพเพื่อให้ชาวนาในพื้นที่ ได้ใช้ในการเพาะปลูกข้าว ซึ่งเป็นพืชอาหารหลักและการทำนาเป็นอาชีพหลักที่สำคัญของ เกษตรกรไทย เราควรให้ความสำคัญของการปลูกข้าว ตั้งแต่กระบวนการคัดเลือก เมล็ดพันธุ์ข้าว การหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว การดูแลบำรุงรักษาจนถึงกระบวนการ เกี่ยวนวดข้าว เพื่อให้ได้พันธุ์ข้าวที่ดีมีคุณภาพข้าว ซึ่งเป็นพืชอาหารหลักและการทำนาเป็นอาชีพหลักที่สำคัญของเกษตรกรไทย รัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงมหาดไทย ได้มีนโยบายในการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวและรายได้ของชาวนา โดยจัดทำแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรเพื่อบริหารจัดการข้าวตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยวางแผนในการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดกำหนดเป้าหมายในการส่งเสริมการผลิตข้าวในปี ข้าวหอมมะลิซึ่งเป็นข้าวคุณภาพเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศไทย และมีพื้นที่เพาะปลูกมากที่สุด พบว่าปัจจุบันข้าวหอมมะลิมีคุณภาพลดลงซึ่งส่งผลกระทบกับการส่งออก ผลผลิตต่อไร่ข้าวหอมมะลิอยู่ในเกณฑ์ต่ำซึ่งมีปัจจัยหลายอย่างทั้งคุณภาพของดิน ปริมาณน้ำ เทคโนโลยี และสิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพไม่ดี โดยปัญหาสำคัญที่พบในปัจจุบันก็คือการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าว (seed) คุณภาพดีสำหรับเพาะปลูก แต่ละปีต้องใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิสำหรับเพาะปลูกซึ่งมีหน่วยงานที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีไม่มากนักเนื่องจากข้าวหอมมะลิ ได้แก่พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และ กข15 เป็นข้าวไวต่อช่วงแสง สามารถปลูกได้เพียงปีละครั้ง มีต้นทุนในการผลิตและเก็บรักษาเพื่อรอการจำหน่ายค่อนข้างสูง ชาวนาจึงต้องใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่เก็บไว้ใช้เองต่อเนื่องหลายปีสำหรับเพาะปลูก ทำให้คุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าวลดลง มีปัญหาข้าวแดงและพันธุ์ปนส่งผลโดยตรงต่อผลผลิตและรายได้ที่เกษตรกรได้รับ และยังส่งผลต่อปริมาณและคุณภาพข้าวหอมมะลิของไทย แม้ว่าในปีที่ผ่านมารัฐบาลได้สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดีแก่เกษตรกรตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี ซึ่งยังไม่ครอบคลุมกับพื้นที่เพาะปลูกที่เกษตรกรใช้เมล็ดพันธุ์ ไม่มีคุณภาพ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ต่อมากรมการข้าวจึงเห็นสมควรส่งเสริมให้ชาวนาเปลี่ยนไปใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีจากแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ที่เชื่อถือได้โดยชดเชยส่วนต่างราคาจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี เพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงและมีเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีราคาถูกใช้สำหรับเพาะปลูก ตลอดจนสามารถต่อยอดเพื่อพัฒนาชุมชนให้ผลิตเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เองได้ในปีต่อไป