104 ปี วันสถาปนากรมราชทัณฑ์!!

แชร์ข่าวนี้

“104 ปี วันสถาปนากรมราชทัณฑ์!!

วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ กรมราชทัณฑ์ จังหวัดนนทบุรี กรมราชทัณฑ์ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมราชทัณฑ์ ประจำปี 2562 ครบรอบ 104 ปี โดยมีอธิบดีกรมราชทัณฑ์ และผู้บริหารกรมราชทัณฑ์ ผู้บัญชาการเรือนจำ ผู้อำนวยการทัณฑสถาน พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวว่า เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ตราพระราชบัญญัติประกาศจัดตั้งกรมราชทัณฑ์ขึ้น และได้กำหนดให้วันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนากรมราชทัณฑ์ ซึ่งในปีประจำปี 2562 นี้ ครบรอบ 104 ปี และได้จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ แด่พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล เพื่อน้อมสำนึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ อีกทั้งในปีนี้ถือเป็นปีมหามงคล กรมราชทัณฑ์ ได้น้อมรับพระราชโองการ

“โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวิชราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า โดยที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์ เป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวในสังกัดกระทรวงยุติธรรมต้องให้บริการแก่ผู้ต้องขัง ในกรณีเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นจำนวนมาก ยังขาดแคลนบุคลากร เครื่องมือแพทย์ และเวชภัณฑ์ การดูแลสุขภาพของผู้ต้องขังถือเป็นหน้าที่สำคัญของกรมราชทัณฑ์ ในการที่จะให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรับการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรม

ทั้งนี้ ผู้ต้องขังเมื่อพ้นโทษจะได้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจ เพื่อออกมาสู่สังคมภายนอกและประกอบอาชีพสุจริตได้อย่างมีคุณภาพ จึงทรงมีพระราชดำริที่จะพระราชทานความช่วยเหลือในเรื่องการจัดหาอุปกรณ์ และเครื่องมือทางการแพทย์ ตลอดจนการให้จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ได้เข้าไปมีบทบาทในการช่วยเหลือ
ทั้งทางด้านการแพทย์ การพยาบาล การอบรมให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ ถือได้ว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ล้นเกล้าล้นกระหม่อม แก่กรมราชทัณฑ์เป็นอย่างยิ่ง

พันตำรวจเอก ณรัชต์ฯ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปีที่ผ่านมากรมราชทัณฑ์ได้มีผลงานที่ประสบผลสำเร็จด้วยดี อาทิ รางวัลบุคคลต้นแบบรณรงค์ให้สังคมไทยปลอดบุหรี่, รางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 8 (NACC Integrity Awards), รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินภาครัฐ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และอีกหลายรางวัลที่ล้วนเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของข้าราชการกรมราชทัณฑ์ ที่ได้มุ่งมั่นและตรากตรำปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถ

ทั้งนี้ภายในงานวันสถาปนาดังกล่าว
ยังได้จัดพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณให้กับข้าราชการกรมราชทัณฑ์ที่ปฏิบัติงานดีเด่นในด้านต่าง ๆ ตามนโยบาย 3 ส 7 ก และ นโยบาย 4S พร้อมการจัดนิทรรศการแสดงผลงานด้านการพัฒนาพฤตินิสัย และสินค้าผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์จำนวนมาก กรมราชทัณฑ์ จึงขอขอบคุณทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุนภารกิจของกรมราชทัณฑ์มาด้วยดี ซึ่งความร่วมมือของทุกภาคส่วนจะสามารถทำให้ภารกิจ การคืนคนดีสู่สังคมประสบความสำเร็จได้อย่างแท้จริง!!