ยโสธร — MOU ซื้อขายข้าวอินทรีย์  สร้างความเชื่อมั่น สถาบันเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์และผู้ประกอบการค้าข้าว

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสีเงิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร “ นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการซื้อขายข้าวอินทรีย์ (MOU)  โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร จังหวัดยโสธร โดยมีนายพนัส พันธุ์วรรณ สหกรณ์จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน และมีสถาบันเกษตรกร  สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ และผู้ประกอบการค้าข้าว ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการซื้อขายข้าวอินทรีย์ (MOU)

โดยจังหวัดยโสธร ร่วมกับสถาบันเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์และผู้ประกอบการค้าข้าวในจังหวัดยโสธร ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการซื้อขายข้าวอินทรีย์ (MOU)  โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร จังหวัดยโสธร เพื่อสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ที่มีอยู่เดิมในพื้นที่ ไม่ทำให้สมาชิกกลุ่มเกิดความลังเล หรือ แยกตัวออกจากกลุ่มเดิม  เพื่อเป็นการลดภาระในการตรวจรับรองของกรมการข้าว โดยใช้กลไกการรับรองมาตรฐานที่กลุ่มเกษตรกรอินทรีย์เดิมในพื้นที่มีการดำเนินการอยู่แล้ว ผลผลิตของผู้เข้าร่วมโครงการที่อยู่ในกลุ่มเกษตรอินทรีย์เดิมในพื้นที่ มีกลไกตลาดกลุ่มเดิมรองรับผลผลิต และการร่วมบูรณาการของหน่วยงานทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร เป็นจังหวัดต้นแบบเกษตรอินทรีย์ที่เข้มแข็งของประเทศ  จังหวัดยโสธร มีกลุ่มเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ปี ๒๕๖๐ จำนวน ๒๒๕ กลุ่ม เกษตรกร ๖,๔๑๕ ราย พื้นที่ ๖๖,๐๐๕.๒๕ ไร แยกเป็น กลุ่มที่ ๑ (กลุ่มเตรียมความพร้อม) จำนวน ๒๑๔ กลุ่ม เกษตรกร ๕,๙๙๒ ราย พื้นที่ ๖๑,๕๕๑.๒๕ ไร่ กลุ่มที่ ๒ (พร้อมตรวจรับรองระบบกลุ่ม) จำนวน ๑๑ กลุ่ม เกษ๖รกร ๔๒๓ ราย พื้นที่ ๔,๔๕๔ ไร่ มีผู้ประกอบการค้าข้าวในจังหวัดยโสธร สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๕ ราย จำนวน ๔ ราย ดังนี้ ๑. โรงสีข้าว พี เค.เค ไรซ์มิลล์ ๒๐๐๑ จำกัด อำเภอเลิงนกทา จำรับซื้อข้าวหอมมะลิ  ๒. โรงสีกิจเจริญ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จะรับซื้อหอมมะลิ และข้าวสีต่างๆ เช่น ข้าวไรซ์เบอรรี่ ข้าวหอมมะลิแดง ข้าวหอมนิล ฯลฯ  ๓.โรงสีกลุ่มเกษตรกรนานาโส่ อำเภอกุดชุม รับซื้อข้าวหอมมะลิ  ๔.โรงสีวิสาหกิจเกษตรกรรมธรรมชาติหนองยอ อำเภอกุดชุม จะรับซื้อข้าวหอมมะลิ

ส่วนราคาที่รับซื้อข้าวอินทรีย์จะสูงกว่าท้องตลาด ดังนี้

๑. ข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียว ข้าวสี ระยะปรับเปลี่ยน รับซื้อในราคาที่สูงกว่าท้องตลาด ๕๐๐ บาท/ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ ๔ หากได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จะรับซื้อในราคาที่สูงกว่าราคาตลาด ๒,๐๐๐ บาท/ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๕

๒.ข้าวหอมปทุม ระยะปรับเปลี่ยน รับซื้อในราคาที่สูงกว่าท้องตลาด ๔๐๐/ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ ๔ หากได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จะรับซื้อในราคาที่สูงกว่าท้องตลาด ๑,๕๐๐ บาท/ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๕

๓.ข้าวเจ้า ระยะปรับเปลี่ยน รับซื้อในราคาที่สูงกว่าท้องตลาด ๓๐๐ บาท/ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ ๔ หากไดรับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จะรับซื้อในราคาที่สูงกว่าท้องตลาด ๑,๒๐๐ บาท/ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๕

นายพนัส พันธุ์วรรณ สหกรณ์จังหวัดยโสธร กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งหมดนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะพัฒนาสถาบันเกษตรกร ทั้งในส่วนของกลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดยโสธร ให้เป็น “เมืองเกษตรอินทรีย์” หรือ Land of Organic  สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มผู้ผลิต สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องเกษตรกร  พัฒนาด้านเศรษฐกิจ  สร้างช่องทางการตลาด สร้างเครือข่ายระหว่างผู้ผลิตและผู้ประกอบการค้าข้าว ทั้งนี้ทั้งนั้น ทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องดำเนินกิจกรรมบนพื้นฐานของความพอเพียง และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้  สร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน ต่อไป

** ภาพข่าว / นายสุชาติ สีหามาตย์ / ทีมประชาสัมพันธ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*